Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Finanse biblioteki:

 

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 

  Sprawozdanie finansowe za rok 2018. Szczegóły pliku
Nazwa: bilans.pdf
Opis: Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice za 2018 rok
Utworzono: 2019-03-14 13:16:35
Data dodania: 2019-10-24 10:23:47
Autor pliku: Lucyna Zielonka
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 3.87 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

1.  Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.  Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

3.  Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych.

4.  W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

5.  Źródła finansowania Biblioteki:

 1)  dotacje przekazane przez Organizatora:

   a)  dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

   b)  dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

   c)  dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

 2)  przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, którą Biblioteka może prowadzić, przeznaczone na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej:

   a)  usługi kserokopiarskie, wydruki dokumentów, oprawianie dokumentów i in.;

   b)  prowadzenie sprzedaży książek i czasopism, w tym wydawnictw i egzemplarzy wycofanych z księgozbioru,

   c)  działalność wydawnicza,

   d)  prowadzenie małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych;

 3)  inne przychody, które Biblioteka może uzyskiwać,

   a)  środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, w tym darowizny, spadki, zapisy i in.,

   b)  przychodów z innych źródeł, dozwolone prawem.

6.  Działalność  gospodarcza, o której mowa w pkt. 6, ust.2, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.

7.  Dofinansowanie z budżetu państwa:

 1)  dotacje celowe na zadania objętych mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części,     której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

8.  Usługi Biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.1

 1)    opłaty mogą być pobierane za:

   a)   niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

   b)   uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,

   c)   usługi reprograficzne,

   d)   wypożyczenia międzybiblioteczne,

   e)  inne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 2)    wysokość opłat, o których mowa w pkt. 9 ustala się w Regulaminie udostępniania zbiorów.