Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

Dyrekcja:

 

Magdalena Kobiela

 

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

 

 Do zadań Dyrektora należy:

1)  kierowanie bieżącą działalnością,

2)  reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

3)  zarządzanie majątkiem Biblioteki,

4)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

5)  wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń,

6)  ustalenie rocznego planu działalności,

7)  przygotowanie projektu rocznego planu finansowego,

8)  sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności,

9)  występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskiem o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.