Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sierakowice. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Sierakowice pod numerem SO.RIK-2/2002.

Podstawę prawną działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice stanowią głównie następujące akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)
  3. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice określający w sposób szczegółowy jej organizację oraz jej cele i zadania.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice nieudostępnione w Biuletynie są dostępne w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice. Informacje Publiczne są udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r. poz.922) administratorem danych osobowych w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice jest: Dyrektor Biblioteki z siedzibą ul. Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice, który przetwarza dane w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.