Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SIERAKOWICE

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora 001.jpg
Opis: Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice
Utworzono: 2022-08-31 11:24:11
Data dodania: 2022-08-31 11:25:25
Autor pliku: Joanna
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.22 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY SIERAKOWICE

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice Szczegóły pliku
Nazwa: Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy001.jpg
Opis: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice
Utworzono: 2022-08-24 11:13:49
Data dodania: 2022-08-24 11:14:24
Autor pliku: JTelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.13 MB
Rozszerzenie pliku: jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Archiwalne ofert pracy:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice

 

1 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Szczegóły pliku
Nazwa: MX-M266NV_20220608_090326.pdf
Opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Utworzono: 2022-06-08 11:29:31
Data dodania: 2022-06-08 11:29:53
Autor pliku: J. Telega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 1.52 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

2.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o wolne stanowisko pracy - wzór do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja.pdf
Opis: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór do pobrania
Utworzono: 2022-06-08 11:14:14
Data dodania: 2022-06-08 11:14:31
Autor pliku: J. Telega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.19 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

3.  Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - wzór do pobrania Szczegóły pliku
Nazwa: rekrutacja_klauzula.pdf
Opis: Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji - wzór do pobrania
Utworzono: 2022-06-08 11:16:16
Data dodania: 2022-06-08 11:16:24
Autor pliku: Gmina Sierakowice
Wprowadził/a: Kobiela Magdalena
Rozmiar pliku: 0.28 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice przy ul. Dworcowej 1 w Sierakowicach ogłasza nabór

na stanowisko Głównego Księgowego

w wymiarze ¼ etatu na podstawie umowy o pracę

 

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

  Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) następujące wymagania:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury;

2) znajomość zagadnień w zakresie sporządzania dokumentacji płacowej, prowadzenia gospodarki kasowej, księgowej i kasowości budżetowej;

3) dobra znajomość standardowych aplikacji Windows, obsługi Internetu, programów księgowych oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych oraz obsługa sprzętu biurowego;

4) sumienność i dyspozycyjność;

5) umiejętność analitycznego myślenia;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie rachunkowości w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;

3) sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury sprawozdań kwartalnych o realizacji planu finansowego;

4) przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków oraz współpraca z Dyrektorem przy ustalaniu planu finansowego;

5) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;

6) nadzorowanie, przygotowywanie i realizacja umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie obsługi księgowej;

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

8) prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych, środków trwałych, ich umarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) opracowanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury;

10) znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Biblioteki;

11) obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji tego podatku;

12) obsługa programu przeznaczonego do sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji do ZUS i Urzędu Skarbowego;

13) rozliczanie pozyskanych środków finansowych (w tym ze środków Unii Europejskiej) na cele statutowe Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice;

14) wykonywanie innych, niewymienionych wyżej, zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do obowiązków Głównego Księgowego.

 

4. Warunki pracy:

1) miejsce pełnienia obowiązków: Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice;

2) zatrudnienie w wymiarze: ¼ etatu

3) rodzaj umowy: umowa na czas określony od dnia 16 sierpnia 2022 roku z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kopie dokumentów i dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

5) kopie dokumentów poświadczających staż pracy potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę;

7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

8) oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego;

9) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Biblioteka Publiczna Gminy Sierakowice

ul. Dworcowa 1

83-340 Sierakowice

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko – GŁÓWNY KSIĘGOWY” od dnia opublikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice (https://bip.bibliotekasierakowice.pl) w terminie od 24 maja 2022 r. do 29 lipca 2022 r.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice.

  • Dodatkowe informacje:
  1. kandydaci, którzy spełniają powyższe wymagania i złożą komplet dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu,
  2. wybrani kandydaci będą telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Sierakowice.

 

  • Miejsce ogłoszenia konkursu i jego wyników:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sierakowice (https://bip.bibliotekasierakowice.pl)
  2. na stronie internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice (https://bibliotekasierakowice.pl)
  3. na tablicy informacyjnej w lokalu Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice, ul. Dworcowa 1, 83-340 Sierakowice.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV wraz z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz osobowy Szczegóły pliku
Nazwa: za. nr 1. kwestionariusz osobowy.docx
Opis: Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy
Utworzono: 2022-05-24 08:25:10
Data dodania: 2022-05-24 08:25:59
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności Szczegóły pliku
Nazwa: za. nr 2. owiadczenie o niekaralnoci.doc
Opis: Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności
Utworzono: 2022-05-24 08:27:06
Data dodania: 2022-05-24 08:27:30
Autor pliku: JTelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia Szczegóły pliku
Nazwa: za. nr 3. owiadczenie o stanie zdrowia.doc
Opis: Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o stanie zdrowia
Utworzono: 2022-05-24 08:28:24
Data dodania: 2022-05-24 08:28:40
Autor pliku: JTelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych Szczegóły pliku
Nazwa: za. nr 4. owiadczenie o zdolnoci do czynnoci prawnych.doc
Opis: Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych
Utworzono: 2022-05-24 08:29:19
Data dodania: 2022-05-24 08:29:34
Autor pliku: JTelega
Wprowadził/a: Telega Joanna
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: doc